joi, 28 mai 2009

PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE

Bucureşti , 28 mai 2009 – Comisia Auditorilor Energetici pentru clădiri din cadrul Asociatiei Inginerilor de Instalaii – filiala Valahia în colaborare cu Facultatea de Instalaţii din cadrul UTC Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, au organizat Conferinţa:

PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE

Auditorul energetic: profesionist în slujba eficienţei energetice în clădiri


Este bine cunoscut faptul că cel mai mare consumator de energie îl reprezintă, atât la nivel european cât şi naţional, sectorul clădirilor. Cu circa 40% din energia finală consumată şi cu aprox. 36% din totalul emisiilor de CO2, clădirile constituie sursa cu potenţialul cel mai ridicat în ceea ce priveşte economia de energie, pe de o parte şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe de altă parte. Potenţialul de reducere a consumurilor de energie în acest sector, este în Romania de cca. trei ori mai mare decat media europeană. Stocul de clădiri existente construite între anii 1950-1990, care reprezintă cca 90% din totalul clădirilor, se caracterizează prin performanţe energetice la nivel de anvelopă şi instalaţii extrem de scăzute.

Măsurile eficiente de reabilitare termică au ca efect cumulat scăderea consumurilor de căldură (încălzire, apă caldă de consum) şi energie electrică (iluminat, climatizare etc.), scăderea emisiilor de gaze cu efect negativ asupra mediului şi, foarte important, creşterea numărului de noi locuri de muncă.

Ca urmare a responsabilităţilor care ne revin, ca ţară membră UE, conform Directivei 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor, a Directivei 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi a exigenţelor impuse de actuala criză economică şi financiară, Guvernul Romaniei a emis OG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe avand ca ţintă reducerea consumului specific pentru încălzire de la cca. 200 kWh/m2an în prezent la sub 100 kWh/m2an.

În acest context, auditorului energetic pentru clădiri îi revine responsabilitatea întocmirii certificatului de performanţă energetică (CPE) şi a auditului energetic (AE), indicand soluţiile corecte de reabilitare şi modernizare cat şi evaluarea costurilor şi a eficienţei energetice şi economice realizate, menţinand condiţiile de confort şi calitate a aerului interior.

Prin elaborarea acestor documente, auditorul energetic prin competenţa lui tehnică, este abilitat să informeze corect în privinţa clasei de eficienţă energetică şi a performanţei energetice (PEC), atât proiectanţii clădirilor noi cât şi beneficiarii clădirilor existente şi să-i formeze în sensul responsabilităţii reducerii consumului energiei şi diminuării emisiilor de CO2 alături de promovarea utilizării surselor regenerabile.

“Dependenţa de surse de energie externă, exigenţele impuse de Comisia Europeană ţărilor membre şi performanţa energetică extrem de scăzută a clădirilor din Romania obligă Guvernul să aplice măsuri hotărate de limitare a consumurilor de energie la nivelul clădirilor.

Ca urmare, s-a impus un nou indicator privind performanţa energetică a clădirilor reabilitate termic şi anume consumul specific de căldură pentru încălzirea apartamentelor din blocurile de locuinţe, la valoarea maximă de 100 kWh/m2an. Suplimentar, prin Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei 18/2009 se indică valorile minime privind rezistenţele termice ale elementelor de construcţie supuse reabilitării termice. Aceste valori sunt mai mari decat prevăd normele în vigoare, ceea ce ne obligă să verificăm consumurile de energie la faza de proiectare şi să modificăm rapid reglementările din domeniu pentru a nu genera clădiri noi cu performanţe energetice mai slabe decat a celor existente reabilitate termic”, a declarat Prof.dr.ing. Octavia Cocora, preşedinte CAE – AIIR.

Despre Conferinţă

Conferinţa propune teme de informare şi de dezbatere legate de legislaţie, soluţii de creştere a performanţei energetice a clădirilor, formarea comportamentului beneficiarilor privind exigenţa utilizării eficiente a energiei, sporirea responsabilităţii inginerilor de specialitate şi arhitecţilor în promovarea unor clădiri cu consumuri minime de energie.

Vor prezenta puncte de vedere asupra problematicii enunţate, reprezentanţii următoarelor instituţii: MDRL, UTCB, AIIR, Dna. Adriana – Silvia Ţicău raportor EPBD – EP, Dna. Sulfina Barbu – Parlamentul Romaniei, Primăria Sector 2, CAE-AIIR, APMCR.

• Conferinţa se adresează auditorilor energetici şi tuturor specialiştilor implicaţi în problematica performanţei energetice a clădirilor
• Se estimează că vor fi peste 200 de participanţi din toată ţara.
• Tematica anunţată este:
1. Impactul activităţii auditorilor energetici asupra creşterii performanţei energetice a clădirilor. Responsabilitatea A.I.I.R. în pregătirea auditorilor energetici şi dezvoltarea domeniului.
2. Legislaţia actuală în domeniu şi implementarea programelor şi proiectelor naţionale sau europene de reabilitare energetică (legi, ordonanţe, normative naţionale şi directive europene, programe-pilot).
3. Soluţii tehnico-economice de creştere a performanţei energetice a clădirilor existente sau noi. Noutăţi în domeniu (publicaţii, softuri de calcul, materiale de construcţii şi echipamente de instalaţii).
4. Masă Rotundă: Dificultăţi în activitatea practică a auditorilor energetici şi specialiştilor în construcţii şi instalaţii.

Despre AIIR şi CAE-AIIR

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România este cea mai activă şi mai puternică organizaţie profesională din domeniu.

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România a organizat până în prezent 43 de Conferinţe Naţionale de Instalaţii la Sinaia iar prin Filialele AIIR din Bucureşti (Valahia), Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi a organizat 77 de conferinţe şi simpozioane regionale. La cele 120 de evenimente tehnico-ştiinţifice au fost publicate în total 143 de volume cu lucrările conferinţelor, însumând peste 8000 de referate.

AIIR a participat direct la elaborarea documentelor pe baza cărora s-a emis O.G. 29/2000, Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi Legea 372/2005 pentru aplicarea Directivei 2002/91 a Parlamentului European privind eficienţa energetică a clădirilor.

AIIR, prin conducerea sa, a stabilit primele relaţii de colaborare profesională în cadrul programului europen CA-EPBD privind performanţa energetică a clădirilor.

Asociaţia editează revista INSTALATORUL, care a ajuns la al 17-lea an de apariţie, în care se publică articole referitoare la soluţii noi, eficiente şi moderne şi date referitoare la prescripţiile tehnice pentru domeniul instalaţiilor şi construíţiilor.

AIIR este membră a Federaţiei Europene a Asociaţiilor Profesionale de Încălzire, Ventilare-Climatizare (REHVA), membră a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR), are relaţii permanente cu ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) şi participă la programul european CA-EPBD (Acţiunea Concertată de aplicare a Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor).

CAE – AIIR s-a înfiinţat în anul 2007 ca o comisie de specialitate în cadrul AIIR, avand ca obiective:
- promovarea conceptelor PEC şi legislaţia aferentă;
- informarea membrilor CAE-AIIR privind reglementările, soluţiile tehnice şi mijloacele informatice din domeniu;
- implicarea în activitatea de reglementare în domeniu;
- formarea şi perfecţionarea auditorilor energetici pentru clădiri;
- cooperarea cu instituţiile publice şi private implicate în activitatea PEC;
- participarea în programe europene şă internaţionale privind PEC, reducerea emisiilor de CO2 şi creşterea utilizării surselor regenerabile în clădiri;
- iniţierea unor campanii de informare publică şi conştientizare privind PEC

Comisia CAE – AIIR are peste 100 de membrii, persoane fizice şi juridice.

Despre auditul energetic şi eficienţa energetică în clădiri

Conceptul de eficienţa energetică a unei clădiri este asociat în mod direct cu următoarele direcţii fundamentale:
- Reducerea pierderilor de energie din clădiri şi instalaţiile aferente
- Utilizarea eficientă a resurselor existente
- Utilizarea surselor de energie regenerabilă
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
- Reducerea costurilor cu întreţinerea
- Producerea de energie la nivelul clădirii
- Îmbunătăţirea aspectului urban
- Reducerea dependenţei energetice naţionale de importurile de materii prime
- Creşterea numărului de locuri de muncă

în condiţiile asigurării confortului şi calităţii aerului interior.

Prin audit energetic specialistul aplică o procedură sistematică pentru a obţine date despre profilul consumului energetic existent şi propune soluţii de creştere a performanţei energetice şi limitare a emisiilor de CO2, inclusiv utilizarea surselor regenerabile. În cadrul auditului se efectuează un studiu economic privind solutiile propuse.

Detalii suplimentare despre AIIR Valahia , pe site-ul www.aiiro-bucuresti.ro

Niciun comentariu: