luni, 20 ianuarie 2014

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român au plăcerea de a vă anunţa lansarea evenimentului „Spaţiul muzeal la limită”, eveniment dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea învăţământului de arhitectură 1864-2014
Martie-Aprilie 2014 - Bucureşti, România - UAUIM
http://museumthresholds.wordpress.com/

Muzeul contemporan este o instituţie vie care „trăieşte” nu numai prin expunerile deschise interpretării, dinamice şi capabile să implice vizitatorul în construirea şi negocierea sensului acesteia, ci şi prin evenimente de factură diferită pe care le organizează în scopul de a se implica activ în viaţa comunităţilor pe care le deserveşte. Astfel, muzeele îşi stabilesc şi întăresc rolul cultural-educaţional, dar şi social, pe care îl au.                Extinderea muzeelor dincolo de limitele lor fizice (în spaţiul public al străzii, în şcoli, în cadrul unor comunităţi diverse etc.) prin intermediul unor evenimente sau expoziţii itinerante creează premisele unor discuţii cu privire la importanţa instituţiei dincolo de rolul principal de conservare şi expunere a unor vestigii materiale şi imateriale. Mai mult decât atât, acest tip de abordare face necesară reanalizarea rolului arhitecturii şi a legăturii acesteia cu discursul muzeal. Care sunt valorile transmise prin intermediul arhitecturii? Cum contribuie aceasta la transmiterea mesajului muzeal? Care este impactul imaginii arhitecturale dincolo de spaţiul fizic pe care îl ocupă clădirea? sunt câteva dintre întrebările la care se caută un răspuns actual. Se urmăreşte, în mod special, coroborarea acestor aspecte cu cele ce vizează rolul social, cultural, educaţional, istoric, politic, economic etc. al muzeelor în societatea contemporană românească.
Conferinţa„Spaţiul muzeal la limită. Între arhitectură şi discurs”
27 martie 2014

În cadrul acestei conferinţe se urmăreşte dezbaterea unor probleme precum (dar nu numai):
· Limite ale spaţiului muzeal
· Muzeul ca spaţiu public
· Muzeul în spaţiul public
· Legături arhitectură-discurs
· Rolul arhitecturii în cadrul discursului muzeal
· Arhitectura spaţiului muzeal
· Rolul muzeelor în societatea românească
· Poziţia Muzeului Naţional al Ţăranului Român în cadrul societăţii româneşti

Conferinţa se adresează tuturor persoanelor interesate de subiect, indiferent de specializare. Doritorii sunt rugaţi să trimită un rezumat al lucrării (în română şi engleză), în limita a 300 de cuvinte, la adresa muzeul.la.limita2014@gmail.com.
Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volum, iar lucrările in extenso (în limbile română şi engleză) se vor publica în format digital, pe CD, la Editura Universitară „Ion Mincu”.Workshop „Locuri în afara limitei”
31 martie - 13 aprilie 2014

OBIECTIVE ŞI ÎNTREBĂRI
-        Ce mesaj/e ar trebui să transmită MNŢR dincolo de limite?
-        Prin ce mijloace?
-        În ce locuri ar trebui să fie amplasate?
-        Care este rolul arhitecturii în acest context?
-        Ce mesaje poate transmite arhitectura?
-        Prin ce elemente de arhitectură poate fi transmis mesajul?
               Workshop-ul se adresează studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor – indiferent de disciplina de studiu – interesaţi de subiect. Este încurajată abordarea interdisciplinară a temei propuse, astfel încât participanţii să ajungă la o înţelegere complexă a fenomenului analizat, dar şi la o rezolvare care să pună în lumină perspective diferite de concepere, citire, interpretare şi negociere a spaţiului.
               Selectarea participanţilor se face pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie trimisă la adresa de e-mail muzeul.la.limita2014@gmail.com până la data de 10 martie 2014.
               Numărul de locuri disponibile este de 20, iar participanţii vor fi împărţiţi în grupuri interdisciplinare de 3-4 persoane.

CALENDAR
Trimitere rezumate: 1 martie 2014
Deadline înscriere workshop: 10 martie 2014
Anunţare participare/neparticipare conferinţă: 14 martie 2014
Anunţare participare/neparticipare workshop: 17 martie 2014
Conferinţa: 27 martie 2014
Workshop: 31 martie - 13 aprilie 2014
Articol final: 30 iunie 2014
Parteneri media: Arhitectura, Arhitext
„Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism and The National Museum of the Romanian Peasant have the pleasure of announcing the launching of „The Museum Space at its Boundaries” event, in celebration of 150 years since the foundation of architectural education 1864-2014
March-April 2014 - Bucharest, Romania - UAUIM
http://museumthresholds.wordpress.com/

            The contemporary museum is an institution that „lives” not only through its dynamic exhibitions, opened up to interpretation and capable to engage the visitor in the construction and negotiation of meaning, but also through diverse events organized as a way of actively involving inside the communities it services. Hence, museums establish and consolidate their cultural, educational and social role.
 The extension of museums beyond their physical boundaries (in the street as public space, in schools, within diverse communities etc.), by organizing events or itinerant exhibitions, creates the premises for discussing the importance that the institution has besides its main role of preserving and displaying material and immaterial traces. More than that, this type of approach demands reanalysing the role of architecture and its connection with the narrative discourse of the museum. Which are the values that architecture expresses? How does it contribute to the delivery of the museum message? What is the impact of the architectural image beyond the physical space of the building? are few of the questions we try to find an up-to-date answer to. We investigate, especially, the corroboration of these aspects with those regarding the social, cultural, educational, historical, political, economic etc. role of the museum in the contemporary Romanian society.
„The Museum Space at its Boundaries. Between Architecture and Discourse”, Conference
March 27th, 2014

Through this conference we wish to debate matters like (but not only):
·         Boundaries of the museum space
·         Museum as public space
·         Museum in the public space
·         Architecture – narrative discourse connections
·         The role of architecture in the narrative museum discourse
·         The architecture of museum space
·         The role of museums in Romanian society
·         The position of The National Museum of the Romanian Peasant within Romanian society

The conference is open to anyone interested by the subject, regardless specialization. Those who wish to participate are asked to send an abstract of the paper they wish to present, of no more than 300 words, at muzeul.la.limita2014@gmail.com.
The abstracts will be published in volume and the papers in extenso will be published digitally on CD, at the „Ion Mincu” University Publishing House.

Workshop Places beyond the Threshold
March 31st - April 13th, 2014

AIMS AND INQUIRIES
-        What message should The National Museum of the Romanian Peasant deliver beyond its boundaries?
-        Through which means?
-        Where should they be placed?
-        What role does architecture play in this context?
-        What message can architecture deliver?
-        Which are the architectural elements capable of delivering the message?

               The workshop is intended for university, master or PhD students – regardless their discipline of study – interested by the subject. We encourage an interdisciplinary approach of the proposed theme, aiming at a more complex understanding of the inquired phenomenon, but also at an answer that would put in new light different perspectives of conceiving, reading, interpreting and negotiating space.
               Participants will be selected based on a CV and a letter of intention sent via e-mail at muzeul.la.limita2014@gmail.com before March 10th, 2014.
               The maximum number of participants is 20 and they will work in interdisciplinary groups of 3-4 persons.

CALENDAR
Abstract Submission Deadline: March 1st, 2014
Deadline for Workshop Submission: March 10th, 2014
Notification of Acceptance/Rejection for the Conference: March 14th, 2014
Notification of Acceptance/Rejection for the Workshop: March 17th, 2014
Conference: March 27th, 2014
Workshop: March 31st – April 13th, 2014
Final Paper Submission Deadline: June 30, 2014

Parteneri media: Arhitectura, Arhitext


Niciun comentariu: